Privatumo politika

Elektroninės parduotuvės "Viskas gyvūnams" taisyklės

UAB Elnio verslo centras asmens duomenų tvarkymo taisyklės įmonėje


I. Bendrosios nuostatos

1. Šios asmens duomenų apsaugos taisyklės (toliau - "ADTT") reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką, kuria remdamasi duomenų valdytojas UAB Elnio verslo centras, įmonės kodas 302350721, UAB Elnio verslo centras elektroninėje parduotuvėje www.viskasgyvunams.lt tvarko Pirkėjų asmens duomenis. 
2. Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Taisyklės, Apsipirkimo internetinėje parduotuvėje www.viskasgyvunams.lt taisyklės ir kiti įstatymai ir teisės aktai. 
3. UAB Elnio verslo centras vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais: 
3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais; 
3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai. 
3.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai: 
3.3.1. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas; 
3.3.2. UAB Elnio verslo centras įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus; 
3.3.3. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia UAB Elnio verslo centras.

3.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami. 
3.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja įstatymai ir teisės aktai. 
3.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė. 
3.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali. 


II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas 

1. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis UAB Elnio verslo centras įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 
2. UAB Elnio verslo centras gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę. 
3. Pirkėjo asmens duomenys internetinės parduotuvės duomenų bazėje saugomi 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo pirkimo sutarties sudarymo. Pirkėjo asmens duomenys UAB Elnio verslo centras buhalterijoje saugomi 10 metų nuo pirkimo sutarties sudarymo datos. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, Pirkėjo asmens duomenys sunaikinami.


III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims 

1. UAB Elnio verslo centras pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims. Šiuo atveju informacija (vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris) yra suteikiama kurjerių tarnyboms (LP EXPRESS, UAB arba UAB „Baltic Post“). Patvirtinus užsakymą Jūs būsite informuotas el. paštu apie užsakymą pristatančią tarnybą. 
1.1. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. IV. Asmens duomenų pakeitimas, atnaujinimas ar sunaikinimas

1. Pirkėjas turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją;
2. Duomenų sunaikinimas vykdomas tokia tvarka: atsakingas asmuo (jei nėra atsakingo asmens – įmonės vadovas) prisijungia prie internetinės svetainės administravimo aplinkos ir ištrina visus duomenis per 1 kalendorinius metus po pirkimo sutarties sudarymo (pirkimas internetinėje parduotuvėje www.viskasgyvunams.lt) kaip numatyta internetinės parduotuvės kūrėjų.V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas 

1. Pirkėjas, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus archyvavimą ir įstatymų nustatytas prievoles.
2. UAB Elnio verslo centras, gavusi Pirkėjo prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi dienos, pateiks Pirkėjui atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu zoo@evc.lt arba paštu Vilniaus g. 72 LT-76283 Šiauliai).


VI. Taisyklių keitimas 

1. UAB Elnio verslo centras turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas internetinėje parduotuvėje www.viskasgyvunams.lt . 

2. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinimi internetinės parduotuvės sistemoje. 
3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, Pirkėjas turi teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu zoo@evc.lt arba paštu Vilniaus g. 72 LT-76283 Šiauliai) su sąlyga, kad Pirkėjas nesinaudos internetinės parduotuvės paslaugomis. 
4. Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja redakcija.


VII. Duomenų tvarkymo rizikos vertinimas

1. Administravimas dėl duomenų apsaugos priskiriamas pagal atskirą įsakymą ir yra atsakingas už visą dokumentacijos, taisyklių ir instrukcijų paruošimą ir priežiūrą;
2. UAB Elnio verslo centras duomenų tvarkymo keliamos rizikos vertinimo atlikimą perduoda įmonei, profesionaliai atliekančiai rizikos vertinimus;
3. Rizikos vertinimas atliekamas kartą per 2-ejus metus;
4. Įgyvendintų organizacinių ir techninių duomenų saugumo priemonių įvertinimo auditą kartą per 2 metus;
5. Po rizikos vertinimo atlikimo įmonė, atlikusi rizikos vertinimą, sudaro rizikos vertinimo ataskaitą;
6. Atsižvelgiant į rizikos vertinimo ataskaitą, įgyvendinti reikalingas priemones, numatytas ataskaitoje;
7. Numatoma atlikti įgyvendintų organizacinių ir techninių duomenų saugumo priemonių įvertinimo auditą kartą per 2 metus.


VIII. Darbuotojų supažindinimas su taisyklėmis

1. UAB Elnio verslo centras administracijos darbuotojai supažindinami su šiomis tasyklėmis ir įpareigojami jų laikytis.


IX. Slaptažodžiai

1. Priskirtas atsakingas asmuo užtikrina prisijungimo prie administravimo slaptažodžių ir kitų prisijungimo duomenų slaptumą ir saugumą;
2. Slaptažodis keičiamas 1 kartą per 30 kalendorinių dienų;
3. Slaptažodis turi būti sudarytas ne mažiau kaip iš 6 (šešių) simbolių;
4. Slaptažodžio simboliai sudaryti iš: skaičių, raidžių ir specialiųjų simbolių;
5. Atsakingas asmuo, sudaręs slaptažodį, slaptažodį naudoja tik prisijungimui prie internetinės parduotuvės administravimo ir slaptažodžio negali perduoti kitam asmeniui.


X. Serveriai ir jų saugumas

1. Už serverio duomenų saugumą atsakinga įmonė, teikianti internetinės parduotuvės talpinimo paslaugą (fizinė sauga, atsarginės kopijos).

 XI. Slapukai (angl. Cokies)

Internetinės parduotuvės funkcionavimui yra naudojami slapukai (angl. Cookies). Šie slapukai skirti , kad prekė krepšelyje matytųsi klientui apsilankius sekančiais kartais. Ši informacija yra įrašoma tik gavus išankstinį duomenų subjekto sutikimą. Subjektas pats patvirtina tai, kai  pildo savo duomenis. Slapukų, naudojamų Parduotuvėje, priėjimas nesuteikia UAB Elnio verslo centras prieigos prie Kliento informacijos. Daugelis naršyklių automatiškai priima slapukus pagal nustatymą, bet Klientas gali atsisakyti "sausainukų" ar iš dalies juos apriboti, nustatydamas naršyklėje tam tikrus pasirinkimus. Tuo atveju, kai kurios Parduotuvės paslaugos gali neveikti